0.0 Inleiding

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens door de medewerkers van Somnium worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden en waar jouw gegevens opgeslagen liggen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van je rechten.
De privacyverklaring kan soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring regelmatig te raadplegen op deze website van Somnium.

Niels Reinders en Harry Boesten, Somnium

0.1 Somnium

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Somnium. Somnium is een particuliere organisatie die zorg en ondersteuning levert. Somnium richt zich op jeugdigen en volwassenen die zorg en ondersteuning nodig hebben en via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugdwet of Wet Langdurige Zorg een zorgindicatie of beschikking hebben ontvangen.
Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Somnium verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
We gaan heel zorgvuldig met jouw gegevens om en zullen altijd jouw toestemming vragen om jouw gegevens te mogen gebruiken. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door Somnium, neem dan gerust contact met ons op!

Somnium bestaat uit twee stichtingen te weten Stichting Somnium Begeleiding en Stichting Somnium Zorg welke bestuurd worden door Niels Reinders en Harry Boesten.

0.2 Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen gegevens persoonsgegevens verzameld door Somnium. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Contact opnemen; Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Somnium. Dit kan via de telefoon of door ons een E-mail te sturen. Wij noteren dan jullie gegevens zodat we weten waar we naar toe moeten voor een huisbezoek en hoe we jullie kunnen bereiken.

02. Het kan ook zijn dat je door de gemeente aangemeld wordt. In dat geval krijgt Somnium je gegevens via de gemeente. De gemeente kan ons verzoeken om samen met jullie het 1Gezin1Plan1Regisseur in te vullen en naar de gemeente op te sturen.

03. Er wordt met elke cliënt die hulp krijgt via Somnium, een zorgleveringsovereenkomst afgesloten. In deze overeenkomst staan jouw rechten en plichten en ook onze rechten en plichten. Zodat je precies weet waar je aan toe bent als je bij ons zorg krijgt. Een zorgleveringsovereenkomst staat vast. Er kan niet over onderhandeld worden. Het is belangrijk dat je deze privacy verklaring goed leest vóórdat je een handtekening onder de zorgleveringsovereenkomst zet. Je krijgt deze privacyverklaring van je persoonlijke begeleider bij het eerste bezoek, bij de intake of je krijgt hem thuis gestuurd.

04. Ook wordt er samen met jullie een zorgplan opgesteld. Hierin staat beschreven welke zorg en begeleiding je gaat krijgen. In het zorgplan staan persoonlijke gegevens, de doelen waarmee we aan de slag gaan en het plan van aanpak. Om je persoonlijke gegevens op te slaan maken we gebruik van een digitaal systeem (Zilliz). Somnium verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

05. Per half jaar wordt het zorgplan met jou geëvalueerd en schrijven we hierover een evaluatieverslag. Dit verslag noemen we het Evaluatieformulier Zorgplan.

06. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn noodzakelijk voor het opstellen van een zorgplan. Somnium verwerkt gegevens over gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de begeleidingsgesprekken om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Somnium.

0.3 Delen van persoonsgegevens met derden

Alle gegevens blijven binnen de Europese Unie en Somnium verstrekt jouw gegevens niet aan derden. Somnium zal deze gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze zorgovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld accountant), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Somnium blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

0.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Somnium bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen waarvoor de gegevens verzameld zijn te realiseren. Waarbij Somnium gebonden is aan de wettelijke regels.

0.5 Beveiliging

Somnium neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Toegang tot een met een netwerk verbonden apparatuur mag alleen geautoriseerd geschieden.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op.

0.6 Jouw rechten en plichten

01. Je krijgt een begeleider toegewezen door Somnium die verantwoordelijk is voor de inhoud van het zorgplan.

02. De begeleider informeert je over de inhoud en werkwijze van Somnium.

03. Recht op inzage; Je hebt het recht om te allen tijde jouw persoonsgegevens op te vragen die bij Somnium vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Somnium. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

04. Recht op rectificatie; Staat er iets in dat echt niet klopt dan mag je vragen of we dat weghalen of aanpassen.

05. Recht op wissen van gegevens; Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Somnium vastgelegd zijn, dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens als het zorgtraject afgelopen is. (Dit is niet altijd mogelijk omdat Somnium ook wettelijke verplichtingen heeft.) Wel mag je altijd een aantekening in je dossier laten opnemen.

06. Somnium verwerkt jouw gegevens strikt volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). We helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks niet samen met ons uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

07. Recht op overdracht: Als je de gegevens nodig hebt die bij Somnium opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij gaat Somnium al jouw gegevens overdragen aan de andere partij.

0.7 Wat zijn de gevolgen als van het niet verstrekken van persoonsgegevensSomnium heeft voor het uitvoeren van jouw zorgplan je persoonsgegevens nodig. Ook omdat Somnium aan de gemeente moet melden welke werkzaamheden voor je uitgevoerd zijn. Hiervoor is Somnium afhankelijk van jouw persoonsgegevens. Als je niet wil dat Somnium je persoonsgegevens gebruikt kan Somnium haar diensten niet aan je aanbieden.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.